ค้นหาบทเพลง

สารบัญเพลง

ชื่อเพลง ดาวน์โหลด
คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม
  1 บทเพลง      41 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ประวัติดนตรีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย
  0 บทเพลง      32 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ก้าวไปหาพระองค์
  1 บทเพลง      74 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ขอพระสถิตกับเรา
  1 บทเพลง      61 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ขอสรรเสริญ
  1 บทเพลง      33 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าเจ้าถวายสดุดี
  1 บทเพลง      21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เข้าเฝ้าพระองค์
  1 บทเพลง      22 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
จิตใจภาวนา
  1 บทเพลง      25 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
จอมกษัตริย์
  1 บทเพลง      24 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ชีวีมาร่วมมิสซา
  1 บทเพลง      16 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เชิญแซ่ซ้อง
  1 บทเพลง      24 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เชิญพี่น้อง
  1 บทเพลง      17 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เชิญมวลชน
  1 บทเพลง      22 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เชิญมาร่วมฉลอง
  1 บทเพลง      22 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เชิญมาร่วมมิสซา
  1 บทเพลง      20 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เชิญร่วมถวายบูชา
  1 บทเพลง      17 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เชิญร้อง-เชิญรับ
  1 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เชิญร้องบรรเลง
  1 บทเพลง      27 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เชิญเราคริสตชน
  1 บทเพลง      28 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ด้วยดวงใจยินดี
  1 บทเพลง      22 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เตรียมใจ
  1 บทเพลง      16 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
นมัสการ
  1 บทเพลง      15 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสรรเสริญ
  1 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระผู้สร้าง
  1 บทเพลง      21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระวิหารศักดิ์สิทธิ์
  1 บทเพลง      26 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
มาเถิดเชิญมา
  1 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ร่วมกายใจ
  1 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ร่วมร้องบรรเลง
  1 บทเพลง      15 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เราจงมา
  1 บทเพลง      39 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
วันชื่นชม
  1 บทเพลง      21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
วันนี้เรามาร่วมใจ
  1 บทเพลง      13 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
วันนี้วันแสนยินดี
  1 บทเพลง      20 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สดุดีพระตรีเอกภาพ
  1 บทเพลง      21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สดุดีพระองค์
  1 บทเพลง      19 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สรรเสริญแด่พระเจ้า
  1 บทเพลง      16 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สรรเสริญพระเจ้า
  1 บทเพลง      25 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สรรเสริญโมทนา
  1 บทเพลง      17 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สรรเสริญพระตรีเอกภาพ
  1 บทเพลง      23 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สรรเสริญองค์พระเจ้า
  1 บทเพลง      16 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สาธุการ (เชิญแซ่ซ้อง)
  1 บทเพลง      31 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สาธุการ (ในวันนี้)
  1 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สู่พระแท่นบูชา
  1 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เสียงจากเทวา
  1 บทเพลง      17 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
องค์พระสุรีย์
  1 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
โอ้นภากาศ
  1 บทเพลง      20 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าแต่พระเจ้า (1)
  1 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าแต่พระเจ้า (3)
  1 บทเพลง      16 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าแต่พระเจ้า (4)
  1 บทเพลง      27 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าแต่พระเจ้า (5)
  1 บทเพลง      31 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าแต่พระเจ้า (6)
  1 บทเพลง      25 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า
  1 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ
  1 บทเพลง      20 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ
  1 บทเพลง      28 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระเจ้าเมตตาเทอญ (1)
  1 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระเจ้าเมตตาเทอญ (2)
  1 บทเพลง      17 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เมตตาข้าฯเทอญ
  1 บทเพลง      22 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ร่ำวิงวอน
  1 บทเพลง      16 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
องค์พระเจ้าผู้กรุณา
  1 บทเพลง      17 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
โอ้พระเจ้าขอทรงเมตตา
  1 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระสิริมงคล
  1 บทเพลง      37 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระสิริรุ่งโรจน์ (1)
  1 บทเพลง      34 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระสิริรุ่งโรจนา
  1 บทเพลง      73 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระสิริโรจนา
  1 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สิริมงคล (1)
  1 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สิริมงคล (2)
  1 บทเพลง      17 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สิริรุ่งโรจน์
  1 บทเพลง      16 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สิริโรจนา (1)
  1 บทเพลง      20 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สิริโรจนา (2)
  1 บทเพลง      16 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สิริโรจนา (3)
  1 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทสร้อยที่ 1
  0 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทสร้อย เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
  0 บทเพลง      15 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทสร้อย เทศกาลพระคริสตสมภพ
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทสร้อย เทศกาลมหาพรต
  0 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทสร้อย วันอาทิตย์ใบลาน
  0 บทเพลง      22 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทสร้อย สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
  0 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทสร้อย เทศกาลปัสกา
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทสร้อย พระคริสตวรกาย
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทสร้อย เทศกาลธรรมดา
  0 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทสร้อย ฉลอง/ระลึกถึงนักบุญ
  0 บทเพลง      11 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
จิตวิญญาณข้ากระหาย
  1 บทเพลง      55 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เชิญบรรดาประชานานาชาติ
  1 บทเพลง      13 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสดุดีที่ 1 (เธอเป็นเช่นต้นไม้)
  1 บทเพลง      21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสดุดีที่ 5 (บทภาวนาเวลาเช้า)
  1 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสดุดีที่ 8 (สรรเสริญพระผู้สร้างสรรค์)
  1 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสดุดีที่ 23 (ทรงเลี้ยงดูข้าฯ)
  1 บทเพลง      19 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสดุดีที่ 23 (แดนสงบ)
  1 บทเพลง      23 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสดุดีที่ 98 (Sing A New Song)
  1 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสดุดีที่ 100 (ชาวโลกทั้งหลาย)
  1 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสดุดีที่ 118
  1 บทเพลง      30 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสดุดีที่ 135
  1 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสดุดีที่ 137
  1 บทเพลง      13 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสดุดีที่ 147
  1 บทเพลง      13 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสดุดีที่ 148
  1 บทเพลง      22 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสดุดีที่ 150 (จงซ้องสรรเสริญ)
  1 บทเพลง      10 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทเพลงสดุดีที่ 150 (เชิญสรรเสริญ)
  1 บทเพลง      11 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แผ่นดินของเรา
  1 บทเพลง      25 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา 79-83
  0 บทเพลง      11 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา 73-78
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ร้องอัลเลลูยา
  0 บทเพลง      29 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา (1)
  1 บทเพลง      17 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา (2)
  1 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา (3)
  1 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา (4)
  1 บทเพลง      19 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา (5)
  1 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา (ขอกล่าวสรรเสริญ)
  0 บทเพลง      15 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา (จงแสวงหา)
  0 บทเพลง      34 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา (เชิญฟังพระวาจา)
  0 บทเพลง      15 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา (เชิญมาเริงรื่น)
  0 บทเพลง      11 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา (เชิญโมทนา)
  0 บทเพลง      16 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา (เชิญเรามาร้องเพลง)
  0 บทเพลง      27 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา (แด่องค์พระเจ้า)
  0 บทเพลง      30 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา (นานาชาติ)
  0 บทเพลง      23 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา (วาทะพระเจ้า)
  0 บทเพลง      15 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
กายและใจ
  1 บทเพลง      17 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ขอทูลถวาย
  0 บทเพลง      20 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ขอเทิดเกียรติ
  0 บทเพลง      32 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ขอมอบถวาย
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ขอยกถวาย
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าแต่พระบิดา (เพลงถวาย)
  0 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้ามอบทุกสิ่ง
  0 บทเพลง      15 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าฯมอบถวาย
  0 บทเพลง      15 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
จากใจ
  0 บทเพลง      10 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
จากดวงใจ…สู่พระแท่น
  0 บทเพลง      22 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เชิญพร้อมกันถวาย
  0 บทเพลง      19 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ด้วยใจรัก
  0 บทเพลง      29 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ด้วยศรัทธา
  0 บทเพลง      11 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดอกไม้และดวงใจ
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แด่พระองค์
  0 บทเพลง      17 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ถวาย
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ถวายกาย-ใจ
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ถวายเครื่องบูชา
  0 บทเพลง      11 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ถวายแด่พระองค์
  0 บทเพลง      8 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ถวายปัง
  0 บทเพลง      8 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ถวายสิ้น
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ทูนถวาย
  0 บทเพลง      10 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แทนชีวิต
  0 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
น้อมใจน้อมกาย
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทถวายศีล
  0 บทเพลง      16 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บนจานรองแผ่นปัง
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บรรณาการ
  0 บทเพลง      11 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บรรณาการใจ
  0 บทเพลง      10 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บูชาข้าฯหรือคือดวงจิต
  0 บทเพลง      13 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บูชานิรันดร์
  0 บทเพลง      13 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บูชารัก
  0 บทเพลง      11 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บูชาสัมพันธ์
  0 บทเพลง      13 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ปังองุ่นหนุนนำ
  0 บทเพลง      7 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
โปรดทรงรับเครื่องบูชา
  0 บทเพลง      29 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
โปรดเปลี่ยนแผ่นปังบูชา
  0 บทเพลง      13 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระคริสต์ยอดบูชา
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
มิอาจทดแทน
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ร่วมในบูชาของพระเยซู
  0 บทเพลง      16 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ลูกขอกราบกราน
  0 บทเพลง      7 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ลูกถวายแด่องค์พระเจ้า
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ลูกมอบดวงใจ
  0 บทเพลง      8 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สาลีบนพระแท่น
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
หยาดเหงื่อแรงงาน
  0 บทเพลง      8 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อมตสัมพันธ์
  0 บทเพลง      7 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อ้าองค์อดิศร
  0 บทเพลง      23 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์
  0 บทเพลง      11 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์ (ทรงฤทธิ์งามล้ำ)
  0 บทเพลง      13 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์ (ทรงฤทธิ์พระเป็นเจ้า)
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์…ทั่วฟ้าดิน
  0 บทเพลง      11 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์ (ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้า / พระเป็นเจ้าผู้ทรงเดชา)
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าจอมโยธา)
  0 บทเพลง      21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าทรงฤทธา)
  0 บทเพลง      23 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์ (พระผู้ศักดิ์สิทธิ์)
  0 บทเพลง      10 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์ (พระองค์ทรงฤทธิไกร)
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์ (ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก)
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์ (สาธุการแด่พระเจ้า)
  0 บทเพลง      7 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์ (เสนาธิราชเจ้าสวรรค์)
  0 บทเพลง      4 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์ (แสนศักดิ์สิทธิ์)
  0 บทเพลง      8 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์ (โอ้พระเจ้า)
  0 บทเพลง      10 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศักดิ์สิทธิ์…พระเจ้าสูงสุด
  0 บทเพลง      17 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ยืนยันความเชื่อ (2)
  0 บทเพลง      8 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ยืนยันความเชื่อ (3)
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
รหัสธรรม (1)
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
รหัสธรรม (2)
  0 บทเพลง      7 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
รหัสธรรม (3)
  0 บทเพลง      8 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บทยอพระเกียรติท้ายบท-อาแมน
  0 บทเพลง      10 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อาแมน 76
  0 บทเพลง      5 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อาแมน (2)
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าแต่พระบิดา
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าแต่พระบิดา(1)
  0 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าแต่พระบิดา(3)
  0 บทเพลง      16 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัลเลลูยา 73-78
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ร้องอัลเลลูยา
  0 บทเพลง      19 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าแต่พระบิดา(4)
  1 บทเพลง      11 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
กำยาน
  0 บทเพลง      10 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
กิจการทั้งหลาย
  0 บทเพลง      5 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ใกล้ชิดพระองค์
  0 บทเพลง      5 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ขอข้าบาท
  0 บทเพลง      8 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ขอรับใช้
  0 บทเพลง      7 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ขอรักพระองค์
  0 บทเพลง      7 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าฯวางไว้ใจ
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ความรักพระองค์
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ความสุขแท้ (8 ประการ)
  0 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
คำสัญญา
  0 บทเพลง      7 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เคียงข้างเสมอ
  0 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
จับมือกัน
  0 บทเพลง      16 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ฉันตัดสินใจ
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ชั่วนิรันดร์
  0 บทเพลง      32 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ชีวิตในพระหัตถ์
  0 บทเพลง      5 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ชีวิตตัวอย่าง
  0 บทเพลง      41 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าแต่พระบิดา(5)
  0 บทเพลง      13 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ความรัก (พระชุมพา)
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ความรักขององค์พระเจ้า
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ชุมพาผู้ไถ่
  0 บทเพลง      4 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ชุมพาพระเจ้า
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระชุมพา (1)
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระชุมพา (2)
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระชุมพาขององค์พระเจ้า
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พลีเพื่อรัก
  0 บทเพลง      4 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เพราะรัก
  0 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ไม่มีรักใดเท่า (พระชุมพา)
  0 บทเพลง      7 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ลูกแกะพระเจ้า (1)
  0 บทเพลง      11 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ลูกแกะพระเจ้า (2)
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
วอนพระชุมพา
  0 บทเพลง      4 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
องค์ความรัก(ชุมพา)
  0 บทเพลง      7 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
โอ้ชุมพา
  0 บทเพลง      4 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
โอ้พระชุมพา
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ความสุขเที่ยงแท้
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
จงรักกันและกัน
  0 บทเพลง      10 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ใจข้าฯแสวงหา
  0 บทเพลง      8 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดุจศิลา
  0 บทเพลง      5 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ทางชีวิต
  0 บทเพลง      5 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ทาสความรัก
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
นี่คือชุมพา
  0 บทเพลง      7 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ในแผ่นปัง
  0 บทเพลง      5 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
บุตรพระเจ้า
  0 บทเพลง      8 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ปังทรงชีวิต
  0 บทเพลง      15 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ปังทิพย์
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ปังสวรรค์
  0 บทเพลง      5 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ปังแห่งชีวิต
  0 บทเพลง      7 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ปังแห่งพันธสัญญา
  0 บทเพลง      13 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พลังชีวิต
  0 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เพราะรักเรา
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
มานนาใหม่
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เมตตา
  0 บทเพลง      10 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เมื่อได้รับปัง
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ยิ่งกว่าทะเล
  0 บทเพลง      8 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ลูกแสนยินดี
  0 บทเพลง      4 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศีลบูชาอาหารใจ
  0 บทเพลง      5 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สวรรค์ชาวดิน
  0 บทเพลง      7 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สวรรค์ ณ แผ่นดิน
  0 บทเพลง      11 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
หยาดเหงื่อแรงใจ
  0 บทเพลง      5 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
หากแม้นเป็น
  0 บทเพลง      5 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ขอบพระคุณ(1)
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ขอบพระคุณ(2)
  0 บทเพลง      4 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ข้าฯขอขอบพระคุณ
  0 บทเพลง      8 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
จงตามเรามา
  0 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
จงแพร่ธรรม
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ใจยึดมั่น
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ชีวิตนี้ยังมีความหวัง
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ชีวิตมีค่า
  0 บทเพลง      7 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ชีวิตใหม่
  0 บทเพลง      12 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ตามเรามา
  0 บทเพลง      10 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ติดตามพระเยซู
  0 บทเพลง      9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ไปประกาศพระนาม
  0 บทเพลง      10 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ผู้นำสันติ (1)
  0 บทเพลง      14 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ผู้นำสันติ (2)
  0 บทเพลง      5 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
พระทรงโปรดส่งเราไป
  0 บทเพลง      5 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
มิตรสหาย
  0 บทเพลง      8 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ลูกจะตอบแทนคุณ
  0 บทเพลง      6 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
สุขในความรักพระเจ้า
  0 บทเพลง      19 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
หนทางพระคริสต์
  0 บทเพลง      22 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
หน้าที่แพร่ธรรม
  0 บทเพลง      4 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
หนึ่งเดียว
  0 บทเพลง      10 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
หนึ่งเดียวใจเดียว
  0 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ให้เราก้าวเดินไป
  0 บทเพลง      8 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ให้เราไปป่าวประกาศ
  0 บทเพลง      18 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อยู่เพื่อพระคริสต์
  0 บทเพลง      16 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
โอวาทพระคริสต์
  0 บทเพลง      24 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด