ติดต่อเรา

แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์เพื่อพิธีกรรม
ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เลขที่ 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-681-3900 ต่อ 1407
Email: thaisacredmusic@gmail.com