เกี่ยวกับเรา

จงร้องเพลงสรรเสริญสดุดี ถวายพระเจ้าของเราเถิด (สดด 147:1)

จุดประสงค์ของดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม ก็เพื่อให้บทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในงานศาสนาพิธีกรรมในการสรรเสริญพระเจ้า และเพื่อช่วยส่งเสริมประชาสัตบุรุษ ในการมีส่วนร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อร้องสรรเสริญพระเจ้าในบรรยากาศของการภาวนาฝ่ายจิตใจ สัมผัสกับพระเจ้าในความศักดิ์สิทธิ์อย่างมีชีวิตชีวา มีคุณค่า และส่งเสริมความหมายในจารีตพิธีกรรมที่เราได้ปฏิบัติ

“ยิ่งดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากเพียงใด ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น” (sc.114)

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์สาธุการ ( Sathukarn.org ) ที่ได้รวบรวมบทเพลงจากหนังสือ “สาธุการ” ฉบับปรับปรุงนี้ จะเป็นเครื่องมือสื่อกลางนำบรรดาประชาสัตบุรุษ เพื่อการขับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า เปรียบดังคำภาวนาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เราทุกคนมีส่วนร่วมในการร้องเพลงสาธุการสรรเสริญสดุดีพระเจ้าอย่างแท้จริง

ดนตรีศักสิทธิ์ในพิธีกรรม จึงเป็น “ขุมทรัพย์อันล้ำค่าของพระศาสนจักร ที่จะต้องบำรุงรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด” (sc.114)

คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ
ผู้อำนวยการแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์เพื่อพิธีกรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย